Ga naar de inhoud

Gebruiksvoorwaarden

Wandeling.be is onderdeel van Gloren BV, Vossel 66, B-9450 Denderhoutem. Waar wandeling.be staat kan ook Gloren BV gelezen worden.

De gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen Wandeling.be en gebruiker van deze website. De gebruiker accepteert de gebruiksvoorwaarden wanneer zij (of hij) gebruik maakt van deze website. Wandeling.be kan de aard, de inhoud en de beschikbaarheid van de website aanpassen, beperken, uitbreiden en/of buiten dienst stellen.

De gebruiker mag deze website, respectievelijk de inhoud van deze website naar alle redelijkheid gebruiken in de uitoefening van een bedrijf of beroep en/of voor commerciële doeleinden, indien het de delen van de site niet gebruikt om deze boodschap te verkondigen die hier niet voor bestemd zijn. Hiermee bedoelen we de onderdelen van de site die voor algemeen gebruik zijn. Als wandeling.be van mening is dat dit het geval is houdt zij het recht voor om deze te verwijderen.

Alle intellectuele eigendomsrechten op (de informatie opgenomen op) deze website, waaronder alle auteursrechten, databankrechten, merkrechten, handelsnaamrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom in of buiten België, berusten uitsluitend bij wandeling.be, haar leveranciers en/of haar adverteerders. Het is u niet toegestaan om (de informatie opgenomen op) deze website, waaronder in het bijzonder de afzonderlijke webpagina’s, de merken en handelsnamen van wandeling.be, de nieuws- en artikelendatabank van wandeling.be en de daarin opgenomen gegevens te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden. In het bijzonder zijn de volgende handelingen niet toegestaan: (i) inbreuk maken op of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van wandeling.be en/of derden en (ii) het omzeilen of verwijderen van de beveiliging van (delen van) de website.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van wandeling.be mag (de informatie opgenomen op) de website van wandeling.be niet worden openbaar gemaakt, verveelvoudigd, hergebruikt, gewijzigd, “reverse engineered”, gedecompileerd, opgeslagen in enig geautomatiseerd bestand, of geëxploiteerd op enigerlei wijze, anders dan voor de doeleinden waarvoor de website kennelijk is bestemd. Voor alle links naar de website van wandeling.be zijn voorafgaande schriftelijke toestemming van wandeling.be vereist, met dien verstande dat Wandeling.be vooraf toestemming verleent voor links waarbij de link en de pagina’s die door de link worden geactiveerd (a) geen frames vormen rond enige webpagina van Wandeling.be of met behulp van andere technieken wijzigingen aanbrengen in de visuele presentatie of het uiterlijk van enig deel van de inhoud van de webpagina’s van wandeling.be; (b) geen onjuiste voorstelling van zaken geven van uw relatie met wandeling.be; (c) niet de indruk wekken dat wandeling.be u, uw website of uw product(en) of dienst(en) aanbeveelt of onderschrijft; en (d) geen onjuiste of misleidende indruk wekken ten aanzien van wandeling.be en geen schade berokkenen aan de reputatie en/of handelsmerken van wandeling.be.

Als de gebruiker deze website, respectievelijk de inhoud van deze website, gebruikt voor andere doelen of op een andere wijze dan bedoeld door Wandeling.be, zulks ter beoordeling van wandeling.be, is het wandeling.be toegestaan om de toegang tot de websites met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder verdere voorafgaande berichtgeving aan de gebruiker. Bij misbruik kunnen juridische stappen volgen richting de gebruiker. Wandeling.be is nimmer tot enige schadevergoeding gehouden.

Wandeling.be kan niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gesteld voor schade door of als gevolg van de informatie op de website www.wandeling.be. Wandeling.be kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van websites die middels een hyperlink via deze website te benaderen zijn. Wandeling.be is dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan wandeling.be.

Wandeling.be is niet aansprakelijk voor de eigen informatie of informatie van derden op Wandeling.be als deze foutief (of onjuist of onvolledig) op deze sites staan. Ook de informatie die van essentieel belang is voor de gebruiker moet altijd door de gebruiker op juistheid worden geverifieerd. De artikelen, checklists, columns, persberichten, video’s en audio’s en andere informatie die wandeling.be publiceert worden aangeboden als algemeen handvat voor (communicatie) handelingen. De toepasbaarheid van een model in concrete gevallen dient zelfstandig te worden beoordeeld door de gebruiker en de gebruiker is zelf verantwoordelijk hiervoor. In geval van gebruik van het model, dient het model te worden geïnterpreteerd en te worden aangepast aan de specifieke situatie waarvoor het wordt gebruikt.

Wanneer een gebruiker informatie (in welke vorm dan ook) plaatst op de website en/of deelneemt aan een mogelijkheid om te reageren op de website dan is het niet toegestaan om teksten en/of afbeeldingen/ video’s te gebruiken die in strijd zijn met de wet of de goede zeden. De gebruiker is verantwoordelijk en aansprakelijk voor enig doen of nalaten in strijd met de gebruiksvoorwaarden.

Wandeling.be behoudt zich bij het plaatsen van enige bijdrage van de gebruiker het recht voor – zonder hier overigens toe verplicht te zijn – om in hetgeen door de gebruiker aan Wandeling.be ter beschikking is gesteld wijzigingen aan te brengen, die zij redactioneel, uitgeverstechnisch of anderszins dienstig of gewenst oordeelt.

Wandeling.be behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen door derden geplaatste informatie te verwijderen indien die in strijd is met de ‘spelregels’ voor het plaatsen van die informatie, de openbare orde en/of goede zeden. Wandeling.be is nimmer tot enige schadevergoeding gehouden.

Het is wandeling.be onbeperkt toegestaan om door gebruiker aangeleverd materiaal (tekst, foto’s & video) te (her)gebruiken in alle uitgaven, hetzij print hetzij digitaal van wandeling.be en/of met wandeling.be gelieerde ondernemingen en het op te slaan in (elektronische) databanken en andere bestanden en hetzij op enigerlei andere wijze al dan niet commercieel te (her)gebruiken.

Wandeling.be is niet aansprakelijk voor de beschikbaarheid en/of toegang tot de website. Wandeling.be is nimmer tot enige schadevergoeding gehouden indien de websites en/of diensten niet beschikbaar of toegankelijk zijn.

Alle aanbiedingen die Wandeling.be doet zijn vrijblijvend. Wandeling.be mag er dus nog op terugkomen tot het moment waarop u de aanbieding hebt geaccepteerd, maar ook nog binnen 48 uur nadat u de aanbieding hebt geaccepteerd.

Wandeling.be mag de overeenkomst eenzijdig wijzigen. Wandeling.be zal u voorafgaand aan een wijziging informeren.

Indien u dan het recht heeft om de overeenkomst te beïindigen, dan zal Wandeling.be u daar ook op wijzen en mag u de overeenkomst beïindigen voordat de wijziging ingaat.

Wandeling.be wil u graag ongestoord gebruik laten maken van haar diensten, maar kan niet garanderen dat de kwaliteit daarvan altijd en overal even goed is.

Voordat u gebruik maakt van een aanvullende dienst, moet u zelf nagaan of uw apparatuur en/of uw daarvoor geschikt is en of er aanvullende (dienst)voorwaarden gelden.

U mag onze producten en diensten uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor die zijn verstrekt. U mag niet ‘spammen’, anderen lastig vallen of overlast veroorzaken. Als er bepaalde regels, dienstvoorwaarden of bijvoorbeeld een fair use policy van toepassing is op de diensten, zal u zich ook daaraan moeten houden. Ingeval van misbruik kunnen wij de overeenkomst met onmiddellijke ingang beïindigen.

U mag de overeenkomst, de rechten en/of verplichtingen daaronder niet overdragen aan een ander, zonder schriftelijke toestemming van wandeling.be.

Als u tekort schiet in de nakoming van de overeenkomst (bijvoorbeeld door anderen te spammen), dan zal u wandeling.be vrijwaren en schadeloos stellen voor aanspraken van derden die daarmee verband houden. Wandeling.be is niet aansprakelijk voor indirecte- en gevolgschade, waaronder bijvoorbeeld wordt verstaan omzet- en winstderving.

In geval van overmacht, zoals bijvoorbeeld een storing die niet aan wandeling.be kan worden toegerekend, is wandeling.be niet aansprakelijk.

Dit artikel geldt altijd ongeacht de rechtsgrond waarop aansprakelijkheid wordt gebaseerd, bij schending van hoofdverplichtingen.

Wandeling.be mag haar onderneming aan een ander overdragen. Als wandeling.be dat doet, dan kunt u vanaf dat moment alleen die andere onderneming nog aanspreken. Als wandeling.be slechts een deel overdraagt, dan kunt u zowel die andere onderneming als wandeling.be blijven aanspreken.

Als u een klacht heeft, kunt u deze binnen twee maanden bij wandeling.be melden. Neem hiervoor contact op met de klantenservice, of stuur een brief aan Wandeling.be, postadres op aanvraag per contactformulier beschikbaar. Vermeld altijd uw telefoonnummer bij de klacht.

Wandeling.be doet haar best om binnen 30 dagen op uw klacht te reageren. Mocht het wandeling.be niet lukken om binnen 30 dagen te reageren, dan laat wandeling.be u dit weten, ook wanneer wandeling.be verwacht wel inhoudelijk op uw klacht te kunnen reageren.

In de maanden juli en augustus is wandeling.be i.v.m. de zomervakantie minder goed in staat om alle berichten op kort termijn te kunnen beantwoorden.

Jouw gegevens

Bij het inschrijven voor de nieuwsbrief of prijsvragen geef je ons persoonlijke gegevens. Bij het meedoen aan een onderzoek en prijsvragen ontvangt wandeling.be ook gegevens van jou. De uitkomsten zullen nooit aan derden worden gegeven met jouw naam, adres, woonplaats en of e-mailadres erbij, dus enkel de anonieme uitkomsten. Als je meedoet aan een onderzoek op wandeling.be worden deze antwoorden eigendom van Wandeling.be. Zie verder onze privacyverklaring.

Prijsvragen

Prijzen worden binnen drie maanden na het aflopen van de prijsvraag verstuurd. Wandeling.be kan alleen de prijs versturen als het juiste adres in het bezit is van wandeling.be.

Wandeling.be behoudt zich het recht de algemene voorwaarden te wijzigen zonder iedereen daarvan op de hoogte wordt gebracht.

Oostduinkerke, 14 september 2020.